Bảng giá xe Chevrolet tháng 09/2018 tại Việt Nam

Chevrolet Aveo

Chevrolet Aveo 1.4L LT

{{(389000000 | shortCurrency).currency}} {{(389000000 | shortCurrency).type}} (Giá bán lẻ: {{(459000000 | shortCurrency).currency}} {{(459000000 | shortCurrency).type}}) Giảm {{(70000000 | shortCurrency).currency}} {{(70000000 | shortCurrency).type}}
Ước tính giá

Chevrolet Aveo 1.4L LTZ

{{(415000000 | shortCurrency).currency}} {{(415000000 | shortCurrency).type}} (Giá bán lẻ: {{(495000000 | shortCurrency).currency}} {{(495000000 | shortCurrency).type}}) Giảm {{(80000000 | shortCurrency).currency}} {{(80000000 | shortCurrency).type}}
Ước tính giá

Giá xe Chevrolet Aveo - Ưu đãi {{(80000000 | shortCurrency).currency}} {{(80000000 | shortCurrency).type}} trong tháng 9

Chevrolet Colorado

Chevrolet Colorado 2.5L 4x4 MT LT

{{(619000000 | shortCurrency).currency}} {{(619000000 | shortCurrency).type}} (Giá bán lẻ: {{(649000000 | shortCurrency).currency}} {{(649000000 | shortCurrency).type}}) Giảm {{(30000000 | shortCurrency).currency}} {{(30000000 | shortCurrency).type}}
Ước tính giá

Chevrolet Colorado 2.5L 4x4 MT LTZ

{{(711000000 | shortCurrency).currency}} {{(711000000 | shortCurrency).type}} (Giá bán lẻ: {{(751000000 | shortCurrency).currency}} {{(751000000 | shortCurrency).type}}) Giảm {{(40000000 | shortCurrency).currency}} {{(40000000 | shortCurrency).type}}
Ước tính giá

Chevrolet Colorado 2.5L 4x4 AT LTZ

{{(769000000 | shortCurrency).currency}} {{(769000000 | shortCurrency).type}} (Giá bán lẻ: {{(789000000 | shortCurrency).currency}} {{(789000000 | shortCurrency).type}}) Giảm {{(20000000 | shortCurrency).currency}} {{(20000000 | shortCurrency).type}}
Ước tính giá

Chevrolet Colorado 2.5L 4x4 AT High Country

{{(789000000 | shortCurrency).currency}} {{(789000000 | shortCurrency).type}} (Giá bán lẻ: {{(819000000 | shortCurrency).currency}} {{(819000000 | shortCurrency).type}}) Giảm {{(30000000 | shortCurrency).currency}} {{(30000000 | shortCurrency).type}}
Ước tính giá

Chevrolet Colorado 2.5L 4x2 MT LT

{{(594000000 | shortCurrency).currency}} {{(594000000 | shortCurrency).type}} (Giá bán lẻ: {{(624000000 | shortCurrency).currency}} {{(624000000 | shortCurrency).type}}) Giảm {{(30000000 | shortCurrency).currency}} {{(30000000 | shortCurrency).type}}
Ước tính giá

Chevrolet Colorado 2.5L 4x2 AT LT

{{(651000000 | shortCurrency).currency}} {{(651000000 | shortCurrency).type}} Ước tính giá

Giá xe Chevrolet Colorado - Ưu đãi {{(40000000 | shortCurrency).currency}} {{(40000000 | shortCurrency).type}} trong tháng 9

Chevrolet Trailblazer

Chevrolet Trailblazer 2.5L 4x2 AT LT

{{(868000000 | shortCurrency).currency}} {{(868000000 | shortCurrency).type}} (Giá bán lẻ: {{(898000000 | shortCurrency).currency}} {{(898000000 | shortCurrency).type}}) Giảm {{(30000000 | shortCurrency).currency}} {{(30000000 | shortCurrency).type}}
Ước tính giá

Chevrolet Trailblazer 2.5L 4x4 AT LTZ

{{(995000000 | shortCurrency).currency}} {{(995000000 | shortCurrency).type}} (Giá bán lẻ: {{(1035000000 | shortCurrency).currency}} {{(1035000000 | shortCurrency).type}}) Giảm {{(40000000 | shortCurrency).currency}} {{(40000000 | shortCurrency).type}}
Ước tính giá

Chevrolet Trailblazer 2.5L 4x2 MT LT

{{(809000000 | shortCurrency).currency}} {{(809000000 | shortCurrency).type}} (Giá bán lẻ: {{(859000000 | shortCurrency).currency}} {{(859000000 | shortCurrency).type}}) Giảm {{(50000000 | shortCurrency).currency}} {{(50000000 | shortCurrency).type}}
Ước tính giá

Giá xe Chevrolet Trailblazer - Ưu đãi {{(50000000 | shortCurrency).currency}} {{(50000000 | shortCurrency).type}} trong tháng 9