Ước tính mua xe trả góp

{{((tienVay)*ctrl_1.donVi.value)|shortCurrency:true}}
{{((ctrl_1.minSoTienVay||0)*ctrl_1.donVi.value)|shortCurrency:true}} {{((ctrl_1.maxSoTienVay||0)*ctrl_1.donVi.value)|shortCurrency:true}}
{{ctrl_1.minSoKyHan}} năm {{ctrl_1.maxSoKyHan}} năm
Tổng tiền vay: {{((tienVay||0)*ctrl_1.donVi.value)|shortCurrency:true}}
Tổng tiền lãi: {{(tongTienLai||0)|shortCurrency:true}}
Tổng tiền phải trả: {{(tongTienTra||0)|shortCurrency:true}}
{{((thuNhap)*ctrl_2.donVi.value)|shortCurrency:true}}
{{((ctrl_2.minThuNhap||0)*ctrl_2.donVi.value)|shortCurrency:true}} {{((ctrl_2.maxThuNhap||0)*ctrl_2.donVi.value)|shortCurrency:true}}
{{((chiTieu)*ctrl_2.donVi.value)|shortCurrency:true}}
{{((ctrl_2.minChiTieu||0)*ctrl_2.donVi.value)|shortCurrency:true}} {{((ctrl_2.maxChiTieu||0)*ctrl_2.donVi.value)|shortCurrency:true}}
{{ctrl_2.minSoKyHan}} năm {{ctrl_2.maxSoKyHan}} năm
Số tiền có thể vay: {{(tongTienCoTheVay||0)|shortCurrency:true}}
* Công cụ tính toán chỉ mang tính chất tham khảo