Dự tính chi phí

  • Giá đàm phán {{(data.phi.phiDamPhan || data.giaXe)|number}} VND
  • Phí trước bạ ({{data.phanTramPhiTruocBa}}%) {{data.phi.phiTruocBa|number}} VND
  • Phí sử dụng đường bộ (01 năm) {{data.phi.phiDuongBo|number}} VND
  • Bảo hiểm trách nhiệm dân sự (01 năm) {{data.phi.phiBaoHiemTNNS|number}} VND
  • Phí đăng ký biển số {{data.phi.phiCapBien|number}} VND
  • Phí đăng kiểm {{data.phi.phiDangKiem|number}} VND
  • Tổng cộng {{sumFee()|number}} VND
{{linkHinhDaiDien}}
Trên đây là bảng ước tính giá áp dụng đối với khách hàng cá nhân và không kinh doanh, bao gồm các chi phí cố định bắt buộc phải trả khi mua xe và đăng ký xe.

Ước tính mua xe trả góp

{{((tienVay)*ctrl_1.donVi.value)|shortCurrency:true}}
{{((ctrl_1.minSoTienVay||0)*ctrl_1.donVi.value)|shortCurrency:true}} {{((ctrl_1.maxSoTienVay||0)*ctrl_1.donVi.value)|shortCurrency:true}}
{{ctrl_1.minSoKyHan}} năm {{ctrl_1.maxSoKyHan}} năm
Tổng tiền vay: {{((tienVay||0)*ctrl_1.donVi.value)|shortCurrency:true}}
Tổng tiền lãi: {{(tongTienLai||0)|shortCurrency:true}}
Tổng tiền phải trả: {{(tongTienTra||0)|shortCurrency:true}}
{{((thuNhap)*ctrl_2.donVi.value)|shortCurrency:true}}
{{((ctrl_2.minThuNhap||0)*ctrl_2.donVi.value)|shortCurrency:true}} {{((ctrl_2.maxThuNhap||0)*ctrl_2.donVi.value)|shortCurrency:true}}
{{((chiTieu)*ctrl_2.donVi.value)|shortCurrency:true}}
{{((ctrl_2.minChiTieu||0)*ctrl_2.donVi.value)|shortCurrency:true}} {{((ctrl_2.maxChiTieu||0)*ctrl_2.donVi.value)|shortCurrency:true}}
{{ctrl_2.minSoKyHan}} năm {{ctrl_2.maxSoKyHan}} năm
Số tiền có thể vay: {{(tongTienCoTheVay||0)|shortCurrency:true}}
* Công cụ tính toán chỉ mang tính chất tham khảo