Bảng giá xe tải tháng 11/2019 tại Việt Nam

Hình ảnh Mẫu xe Giá (triệu) Thương hiệu Loại xe Số chỗ Nguồn gốc Ước tính giá
{{item.DisplayName}} {{item.DisplayName}} (Đã hết sản xuất) {{((item.GiaMoiKhuyenMai>0?item.GiaMoiKhuyenMai:item.GiaMoi)|shortCurrency).currency}} {{((item.GiaMoiKhuyenMai>0?item.GiaMoiKhuyenMai:item.GiaMoi)|shortCurrency).type}} {{(item.GiaMoi|shortCurrency).currency}} {{(item.GiaMoi|shortCurrency).type}} Giá chưa công bố {{item.TenThuongHieu}} {{item.TenLoaiXe?item.TenLoaiXe:"-"}} {{item.SoChoNgoi}} {{item.SoChoNgoi?'chỗ':'-'}} {{item.TenNguonGoc?item.TenNguonGoc:"-"}} Ước tính giá
Không có dữ liệu