60 đề thi sát hạch lý thuyết lái xe Online bằng B1,B2,C,D

Dựa trên tài liệu luyện thi lý thuyết lái xe của Tổng Cục Đường Bộ Việt Nam, DailyXe giới thiệu trang trắc nghiệm luật giao thông mới nhất với 60 đề thi cho bằng B2, gồm 600 câu hỏi.

✓ Đề ôn luyện không nhất thiết trùng với đề thi thực tế.

✓ Hãy chọn một trong 60 đề để bắt đầu thi. Mỗi câu hỏi có thể có nhiều hơn một đáp án đúng.

✓ Làm đúng 32/35 câu trở lên thì Đạt.

✓ Mỗi đề thi có 1 câu hỏi điểm liệt, nếu làm sai câu điểm liệt, bài thi Không đạt.

Thời gian làm bài 22 phút.

Đề thi số 1

35 câu / 22 phút
Thi thử

Đề thi số 2

35 câu / 22 phút
Thi thử

Đề thi số 3

35 câu / 22 phút
Thi thử

Đề thi số 4

35 câu / 22 phút
Thi thử

Đề thi số 5

35 câu / 22 phút
Thi thử

Đề thi số 6

35 câu / 22 phút
Thi thử

Đề thi số 7

35 câu / 22 phút
Thi thử

Đề thi số 8

35 câu / 22 phút
Thi thử

Đề thi số 9

35 câu / 22 phút
Thi thử

Đề thi số 10

35 câu / 22 phút
Thi thử

Đề thi số 11

35 câu / 22 phút
Thi thử

Đề thi số 12

35 câu / 22 phút
Thi thử

Đề thi số 13

35 câu / 22 phút
Thi thử

Đề thi số 14

35 câu / 22 phút
Thi thử

Đề thi số 15

35 câu / 22 phút
Thi thử

Đề thi số 16

35 câu / 22 phút
Thi thử

Đề thi số 17

35 câu / 22 phút
Thi thử

Đề thi số 18

35 câu / 22 phút
Thi thử

Đề thi số 19

35 câu / 22 phút
Thi thử

Đề thi số 20

35 câu / 22 phút
Thi thử

Đề thi số 21

35 câu / 22 phút
Thi thử

Đề thi số 22

35 câu / 22 phút
Thi thử

Đề thi số 23

35 câu / 22 phút
Thi thử

Đề thi số 24

35 câu / 22 phút
Thi thử

Đề thi số 25

35 câu / 22 phút
Thi thử

Đề thi số 26

35 câu / 22 phút
Thi thử

Đề thi số 27

35 câu / 22 phút
Thi thử

Đề thi số 28

35 câu / 22 phút
Thi thử

Đề thi số 29

35 câu / 22 phút
Thi thử

Đề thi số 30

35 câu / 22 phút
Thi thử

Đề thi số 31

35 câu / 22 phút
Thi thử

Đề thi số 32

35 câu / 22 phút
Thi thử

Đề thi số 33

35 câu / 22 phút
Thi thử

Đề thi số 34

35 câu / 22 phút
Thi thử

Đề thi số 35

35 câu / 22 phút
Thi thử

Đề thi số 36

35 câu / 22 phút
Thi thử

Đề thi số 37

35 câu / 22 phút
Thi thử

Đề thi số 38

35 câu / 22 phút
Thi thử

Đề thi số 39

35 câu / 22 phút
Thi thử

Đề thi số 40

35 câu / 22 phút
Thi thử

Đề thi số 41

35 câu / 22 phút
Thi thử

Đề thi số 42

35 câu / 22 phút
Thi thử

Đề thi số 43

35 câu / 22 phút
Thi thử

Đề thi số 44

35 câu / 22 phút
Thi thử

Đề thi số 45

35 câu / 22 phút
Thi thử

Đề thi số 46

35 câu / 22 phút
Thi thử

Đề thi số 47

35 câu / 22 phút
Thi thử

Đề thi số 48

35 câu / 22 phút
Thi thử

Đề thi số 49

35 câu / 22 phút
Thi thử

Đề thi số 50

35 câu / 22 phút
Thi thử

Đề thi số 51

35 câu / 22 phút
Thi thử

Đề thi số 52

35 câu / 22 phút
Thi thử

Đề thi số 53

35 câu / 22 phút
Thi thử

Đề thi số 54

35 câu / 22 phút
Thi thử

Đề thi số 55

35 câu / 22 phút
Thi thử

Đề thi số 56

35 câu / 22 phút
Thi thử

Đề thi số 57

35 câu / 22 phút
Thi thử

Đề thi số 58

35 câu / 22 phút
Thi thử

Đề thi số 59

35 câu / 22 phút
Thi thử

Đề thi số 60

35 câu / 22 phút
Thi thử

Đề thi ngẫu nhiên

35 câu / 22 phút
Thi thử

Nguồn: Tổng Cục Đường Bộ Việt Nam

Nhận thông tin

Đăng ký để cập nhật tin tức mới về xe hàng ngày.