Danh sách xe ô tô: Có {{flag?'1':totalSanPham}} kết quả
{{item.TenThuongHieu}}
{{item.TenThuongHieu}}
{{item.TenDongXe}}
{{item}}
{{item.TenLoaiXe}}
Giá từ: {{(dataSearch.rangePrice[0]|shortCurrency).currency}} {{(dataSearch.rangePrice[0]|shortCurrency).type}} - {{(dataSearch.rangePrice[1]|shortCurrency).currency}} {{(dataSearch.rangePrice[1]|shortCurrency).type}}
{{dataSearch.tuKhoaTimKiem}}
Ford Ranger 2018 Wildtrack 2.2L AT 4x4

Ford Ranger 2018 Wildtrack 2.2L AT 4x4

  • Xuất xứ:
  • Loại xe: Pick-up
  • Số chỗ: 0
  • Hộp số: Đang cập nhật
Giá bán lẻ: 866 triệu
{{item.DisplayName}}

{{item.DisplayName}}

Ưu đãi {{((item.GiaMoi - item.GiaMoiKhuyenMai)|shortCurrency).currency}} {{((item.GiaMoi - item.GiaMoiKhuyenMai)|shortCurrency).type}} Tháng {{item.ThangKhuyenMai}}
  • Xuất xứ: {{item.TenNguonGoc}}
  • Loại xe: {{item.TenLoaiXe}}
  • Số chỗ: {{item.SoChoNgoi}}
  • Hộp số: {{item.TenHopSo}}
Giá bán lẻ: {{(item.GiaMoiKhuyenMai|shortCurrency).currency}} {{(item.GiaMoiKhuyenMai|shortCurrency).type}} {{(item.GiaMoi|shortCurrency).currency}} {{(item.GiaMoi|shortCurrency).type}} Đang cập nhật {{(item.GiaMoi|shortCurrency).currency}} {{(item.GiaMoi|shortCurrency).type}}

Không tìm thấy sản phẩm