Danh sách xe ô tô: Có {{flag?'18':totalSanPham}} kết quả
{{item}} chỗ
{{item.TenThuongHieu}}
{{item.TenThuongHieu}}
{{item.TenDongXe}}
{{item}}
{{item.TenLoaiXe}}
Giá từ: {{(dataSearch.rangePrice[0]|shortCurrency).currency}} {{(dataSearch.rangePrice[0]|shortCurrency).type}} - {{(dataSearch.rangePrice[1]|shortCurrency).currency}} {{(dataSearch.rangePrice[1]|shortCurrency).type}}
{{dataSearch.tuKhoaTimKiem}}

VinFast VF E34 (Máy Điện)

Ưu đãi 100 triệu Tháng 1
 • Xuất xứ: Sản xuất Việt Nam
 • Loại xe: SUV
 • Số chỗ: 5
 • Hộp số: Đang cập nhật
Giá bán: 590 triệu 690 triệu

VinFast VF5 (Máy Điện)

 • Xuất xứ: Sản xuất Việt Nam
 • Loại xe: SUV
 • Số chỗ: 5
 • Hộp số: Đang cập nhật
Giá bán: Giá chưa công bố

VinFast VF6 (Máy Điện)

 • Xuất xứ: Sản xuất Việt Nam
 • Loại xe: SUV
 • Số chỗ: 5
 • Hộp số: Đang cập nhật
Giá bán: Giá chưa công bố

VinFast VF7 (Máy Điện)

 • Xuất xứ: Sản xuất Việt Nam
 • Loại xe: SUV
 • Số chỗ: 5
 • Hộp số: Đang cập nhật
Giá bán: Giá chưa công bố

VinFast VF8 Eco (Máy Điện)

 • Xuất xứ: Sản xuất Việt Nam
 • Loại xe: SUV
 • Số chỗ: 5
 • Hộp số: Đang cập nhật

VinFast VF8 Plus (Máy Điện)

 • Xuất xứ: Sản xuất Việt Nam
 • Loại xe: SUV
 • Số chỗ: 5
 • Hộp số: Đang cập nhật

VinFast VF9 Eco (Máy Điện)

 • Xuất xứ: Sản xuất Việt Nam
 • Loại xe: SUV
 • Số chỗ: 7
 • Hộp số: Đang cập nhật

VinFast VF9 Plus (Máy Điện)

 • Xuất xứ: Sản xuất Việt Nam
 • Loại xe: SUV
 • Số chỗ: 7
 • Hộp số: Đang cập nhật

VinFast Fadil Tiêu Chuẩn (Máy xăng)

Ưu đãi 42.5 triệu Tháng 1
 • Xuất xứ: Sản xuất Việt Nam
 • Loại xe: Hatchback
 • Số chỗ: 5
 • Hộp số: Đang cập nhật
Giá bán: 382.5 triệu 425 triệu

VinFast Fadil Nâng Cao (Máy xăng)

Ưu đãi 45.9 triệu Tháng 1
 • Xuất xứ: Sản xuất Việt Nam
 • Loại xe: Hatchback
 • Số chỗ: 5
 • Hộp số: Đang cập nhật
Giá bán: 413.1 triệu 459 triệu

VinFast Fadil Cao Cấp (Máy xăng)

Ưu đãi 49.9 triệu Tháng 1
 • Xuất xứ: Sản xuất Việt Nam
 • Loại xe: Hatchback
 • Số chỗ: 5
 • Hộp số: Đang cập nhật
Giá bán: 449.1 triệu 499 triệu

VinFast Lux A2.0 Tiêu Chuẩn (Máy xăng)

Ưu đãi 233.425 triệu Tháng 1
 • Xuất xứ: Sản xuất Việt Nam
 • Loại xe: Sedan
 • Số chỗ: 5
 • Hộp số: Đang cập nhật
Giá bán: 881.695 triệu 1,115.12 triệu

VinFast Lux A2.0 Nâng Cao (Máy xăng)

Ưu đãi 311.665 triệu Tháng 1
 • Xuất xứ: Sản xuất Việt Nam
 • Loại xe: Sedan
 • Số chỗ: 5
 • Hộp số: Đang cập nhật
Giá bán: 948.575 triệu 1,260.24 triệu

VinFast Lux A2.0 Cao Cấp (Máy xăng)

Ưu đãi -1,073.091 triệu Tháng 1
 • Xuất xứ: Sản xuất Việt Nam
 • Loại xe: Sedan
 • Số chỗ: 5
 • Hộp số: Đang cập nhật
Giá bán: 1,074.45 triệu 1.359 triệu

VinFast Lux SA2.0 Tiêu Chuẩn (Máy xăng)

Ưu đãi 525.925 triệu Tháng 1
 • Xuất xứ: Sản xuất Việt Nam
 • Loại xe: SUV
 • Số chỗ: 7
 • Hộp số: Đang cập nhật
Giá bán: 1,026.165 triệu 1,552.09 triệu

VinFast Lux SA2.0 Nâng Cao (Máy xăng)

Ưu đãi 524.128 triệu Tháng 1
 • Xuất xứ: Sản xuất Việt Nam
 • Loại xe: SUV
 • Số chỗ: 7
 • Hộp số: Đang cập nhật
Giá bán: 1,118.84 triệu 1,642.968 triệu

VinFast Lux SA2.0 Cao Cấp (Máy xăng)

Ưu đãi 564.093 triệu Tháng 1
 • Xuất xứ: Sản xuất Việt Nam
 • Loại xe: SUV
 • Số chỗ: 7
 • Hộp số: Đang cập nhật
Giá bán: 1,271.6 triệu 1,835.693 triệu

VinFast President ( Máy xăng)

Ưu đãi 800 triệu Tháng 1
 • Xuất xứ: Sản xuất Việt Nam
 • Loại xe: SUV
 • Số chỗ: 4
 • Hộp số: Đang cập nhật
Giá bán: 3,800 triệu 4,600 triệu

{{item.DisplayName}}

Đã hết sản xuất
Ưu đãi {{((item.GiaMoi - item.GiaMoiKhuyenMai)|shortCurrency).currency}} {{((item.GiaMoi - item.GiaMoiKhuyenMai)|shortCurrency).type}} Tháng {{item.ThangKhuyenMai}}
 • Xuất xứ: {{item.TenNguonGoc || 'Đang cập nhật'}}
 • Loại xe: {{item.TenLoaiXe || 'Đang cập nhật'}}
 • Số chỗ: {{item.SoChoNgoi || 'Đang cập nhật'}}
 • Hộp số: {{item.HopSo || 'Đang cập nhật'}}
Giá bán: {{(item.GiaMoiKhuyenMai|shortCurrency).currency}} {{(item.GiaMoiKhuyenMai|shortCurrency).type}} {{(item.GiaMoi|shortCurrency).currency}} {{(item.GiaMoi|shortCurrency).type}} Đang cập nhật {{(item.GiaMoi|shortCurrency).currency}} {{(item.GiaMoi|shortCurrency).type}}
Giá bán: Giá chưa công bố

Không tìm thấy sản phẩm