Tính nồng độ cồn

Thay đổi thông tin bên dưới để xem kết quả

mg/lít khí thở
Độ cồn trong hơi thở:

Tùy thuộc vào thói quen uống rượu, có sự suy giảm vừa cho đến suy giảm đáng kể các kĩ năng, sự thay đổi cảm xúc.

mg/100ml
Độ cồn trong máu:

Tùy thuộc vào thói quen uống rượu, có sự suy giảm vừa cho đến suy giảm đáng kể các kĩ năng, sự thay đổi cảm xúc.

giờ
Thời gian hết cồn trong máu

(Thông tin có tính tham khảo)

Nhận thông tin

Đăng ký để cập nhật tin tức mới về xe hàng ngày.